ΟΡΟΙΧΡΗΣΗΣ

Νομικό Σημείωμα
Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους οφείλει ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.

Περιορισμός ευθύνης
Με την είσοδο στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., αποδέχεται ότι η χρήση του γίνεται με δική του ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση, συμπτωματική , επακόλουθη ή έμμεση ζημία είτε για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων), τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση του παρόντος δικτυακού τόπου ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένου και αναφερομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Ακρίβεια των πληροφοριών
Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση” (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή ποινής ή προστίμου

Συμμόρφωση χρήστη προς κείμενη νομοθεσία.
Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο Διαδίκτυο η οποία θα είναι απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά
Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να μη δημοσιεύει ή να μην μεταδίδει στον παρόντα δικτυακό τόπο οποιοδήποτε πορνογραφικό, άσεμνο, ανίερο, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Μολονότι η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που τυχόν εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να παρακολουθούν, να επιθεωρούν ή να αναθεωρούν μεταδόσεις, αποστολές, η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης η οποία μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενό τους συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αξιώσεων για δυσφήμιση, εξύβριση, βλασφημία, πλαστοπροσωπία ή προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σύνδεσμοι (Hyperlinks)
Παρόλο που ο παρών δικτυακός τόπος πιθανώς συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. αποποιείται οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης έγκρισης, επιδοκιμασίας, σχέσης, χορηγίας ή συνεργασίας με τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Με την είσοδό του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχεται ότι η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/ χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους ο παρών παραπέμπει, οι οποίοι ανάγονται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης των αντιστοίχων δικτυακών τόπων.

Αναθεώρηση του παρόντος
Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις παρούσες νομικές πληροφορίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή υποχρέωση. Οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/ επίσκεψη του παρόντος δικτυακού τόπου.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις Διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Για την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΧΡΗΣΗ COOKIES
Για την Πολιτική Cookies της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο Πολιτική Cookies

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Η παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία σχετίζονται:

Με είδη προσωπικής περιποίησης, αποσμητικά προϊόντα, αφρόλουτρα, σαπούνια χεριών, είδη ξυρίσματος, προϊόντα προσωπικής υγιεινής κ.ο.κ.

Η πρόσβαση του επισκέπτη στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο της παρούσας προορίζεται προς ενημέρωση για την χρήση προϊόντων προσωπικής περιποίησης και υγιεινής, αποσμητικών, σαπουνιών κ.ο.κ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση, σύσταση ή παρότρυνση για την παρακολούθηση θεραπειών, την λήψη ειδικής θεραπευτικής αγωγής ή την αντιμετώπιση δερματολογικών προβλημάτων.

Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. παροτρύνει τον χρήστη της ιστοσελίδας, εάν αντιμετωπίζει θέμα το οποίο χρήζει εξατομικευμένης διαχειρίσεως, καθώς επίσης για ειδικότερα ζητήματα, να μην βασιστεί μόνον στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, το οποίο, ανεξαρτήτως πόσο έγκυρο είναι, δίνει γενικές πληροφορίες και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ειδική διάγνωση.

Oι επίσημες πληροφορίες των εγκεκριμένων φορέων υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), ως αρμοδίου φορέα για την κατοχύρωση της δημοσίας υγείας μέσω του ελέγχου των φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών βοηθημάτων, υπερισχύουν έναντι οιασδήποτε πληροφορίας περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο χρήστης ο οποίος επιλέγει να βασιστεί στις πληροφορίες της ιστοσελίδας το κάνει με αποκλειστική δική του ευθύνη. Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των εμπορικών σκοπών αυτής.

Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν σε προϊόντα προσωπικής περιποίησης και υγιεινής, να είναι ορθές, βάσει των σημερινών δεδομένων της ιατρικής επιστήμης και τυχόν εξειδικευμένων γνώσεων αρμοδίων όπου αυτές απαιτούνται. Πλην όμως δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προκληθείσες επιπλοκές κατά την εξατομικευμένη χρήση αυτών οφειλόμενες σε ποικίλους παράγοντες (π.χ. ευπάθειες, αλλεργίες κ.ο.κ).

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των εμπορικών σκοπών αυτής. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών αυτών από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας, την πληρότητα ή την εγκυρότητά τους, η οποία γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του χρήστη της ιστοσελίδας. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν ευθύνεται, για όποια τυχόν ζημία υποστεί ο χρήστης εκ της χρήσεως των πληροφοριών αυτών.

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα
Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων / επιτρόπων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών δεδομένων στο δικτυακό τόπο της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Instagram